آیا نام قدیم  شهر خودرا میدانستید ؟ 

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ = ﺍﺳﭙﺎﻧﻪ – ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ – ﺟﯽ
ﻣﯿﺎﻧﺸﻬﺮ = ﻣﯿﺎﻧﺪﻩ – ﺷﻬﺮ ﺻﻮﺭ
ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ = ﻋﺒﺎﺩﺍﻥ
ﺁﺑﺎﺩﻩ = ﺁﻭﺍﺩﯾﺠﻪ _ ﺁﭘﺎﺗﯿﻪ
ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ = آرتاویل
ﺍﺳﻔﺮﺍﯾﻦ = ﻣﯿﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ
ﺍﺷﮑﻨﺎﻥ = ﺳﻮﺩﺍﺑﮕﺮﺩ
ﺍﻧﺰﻟﯽ = ﺑﻨﺪﺭ ﭘﻬﻠﻮﯼ
ﺍﻫﺮ = ﺍﺭﺳﺒﺎﺭﺍﻥ
ﺍﯾﺬﻩ = ﻣﺎﻝ ﺍﻣﯿﺮ – آنزان
ﺍﯾﻼﻡ = ﺣﺴﯿﻦ ﺁﺑﺎد
ﺍﻫﻮﺍﺯ = ﻧﺎﺻﺮیه – اکسین
ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ = ﺩﻫﺨﻮﺍﺭﻗﺎﻥ
ﺁﻣﻞ = آمارد
ﺍﺭﺍﮎ = ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ
ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ = ﺻﺎﻟﺢ ﺁﺑﺎﺩ
ﺍﯾﺮﺍﻧﺸﻬﺮ = ﭘﻬﺮﻩ
ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ = ﺭﺿﺎﺋﯿﻪ
ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ = ﺑﯿﮋﻧﮕﺮﺩ – ﭼﺮمگاﻥ
ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ = ارجان
ﺑﻮﺷﻬﺮ = ﺭﯼ ﺷﻬﺮ
ﺑﺎﺑﻞ = مه میترای
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ = ﻣﺸﻬﺪ ﺳﺮ
ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ = ﺑﻨﺪﺭ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ
ﺑﻨﺪﺭ ﺗﺮﮐﻤﻦ = ﺑﻨﺪﺭ ﺷﺎﻩ
ﺑﻨﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ = ﮔﻤﺒﺮﻭﻥ
ﺑﻬﺸﻬﺮ : ﺍﺷﺮﻑ
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ :قهستا
ﺑﯿﺠﺎﺭ: ﮔﺮﻭﺱ
بیضا:انشان(زادگاه کوروش بزرگ)
ﭘﺎﻭﻩ :ﺍﻭﺭﺍﻣﺎﻧﺎﺕ
ﺧﺮﻡ ﺍﺑﺎﺩ:ﺷﺎﭘﻮﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ = ﭘﺎﭘﯿﻞ
ﭘﯿﺮﺍﻧﺸﻬﺮ = ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻥ = ﺿﯿﺎﺀﺁﺑﺎﺩ ، سیادهن
ﺗﺒﺮﯾﺰ = تَورِژ
تهران=طهران
ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ = ﺷﻬﺴﻮﺍﺭ
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ = ﻣﺤﻤﺮﻩ
ﺧﻠﺨﺎﻝ = ﻫﺮﻭﺁﺑﺎﺩ
ﺧﻮﯼ = ﺳﻮﻟﺪﻭﺯ ﺩﺍﺭﺍﺏ = ﺩﺍﺭﺍﺑﮕﺮﺩ ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ
ﺩﺍﻣﻐﺎﻥ = ﺻﺪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ
ﺩﺭﻩ ﺷﻬﺮ = ﺑﺪﺭﻩ
ﺩﺭﻩ ﮔﺰ = ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ
ﺩﺯﻓﻮﻝ = ﺩﮊﭘﻞ
ﺩﺳﺘﮕﺮﺩ = ﺧﻠﺠﺴﺘﺎﻥ
ﺩﺷﺖ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ = ﺳﻮﺳﻨﮕﺮﺩ – ﺩﺷﺖ
ﺩﻫﺪﺷﺖ = ﺑﻼﺩﺷﺎﻫﭙﻮﺭ
ﺩﻭﺩﺍﻧﮕﻪ = ﮐﻬﻨﻪ ﺩﻩ
ﺩﯾﻮﺍﻧﺪﺭﻩ = ﻣﯿﺮﺍﻧﺸﺎﻩ
ﺭﺍﻣﺴﺮ = ﺳﺨﺖ ﺳﺮ
ﺭﺷﺖ = ﺑﯿﻪ ﭘﺲ
ﺭﯼ = ﺭﺍﻗﺲ – ﺭﮐﺲ
ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ = ﺩﺯﺩآﺏ
ﺯﻧﺠﺎﻥ = کهن دژ ، خمسه
سیرجان=سمنگان
ﺳﺎﺭﯼ = ﻃﻮﺳﺎﻥ
ﺳﺎﺭﺩﻭﺋﯿﻪ = ﺍﺳﻔﻨﺪﻗﻪ ﺟﯿﺮﻓﺖ
ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ = ﺑﯿﻬﻖ
ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ = ﺣﺎﺟﯽ ﺁﺑﺎﺩ
ﺳﻠﻤﺎﺱ = ﺷﺎﭘﻮﺭ
ﺳﻤﻨﺎﻥ = ﻗﻮﻣﺲ
ﺳﻨﻨﺪﺝ = ﺳﻨﻪ ﺩﮊ
ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ = ﻓﻼﺣﯿﻪ
ﺷﺎﻩ ﺁﺑﺎﺩ = ﻏﺮﺏ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺁﺑﺎﺩ
ﺷﻤﯿﺮﺍﻧﺎﺕ = ﺗﺠﺮﯾﺶ ، طجرشت
ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺩ = ﺩﻩ ﮐﺮﺩ
ﺷﻬﺪﺍﺩ = ﺧﺒﯿﺾ
ﺷﻮﺵ= ﺳﻮزیانا
ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ = ﻋﻠﯿﺸﺎﻩ ﻋﻮﺽ
ﺷﯿﺮﺍﺯ = ﺷﯿﺮﺍﻥ ﺁﺯ
ﻃﺎﺭﻡ ﺳﻔﻠﯽ = ﺳﯿﺮﺩﺍﻥ
ﻃﺎﺭﻡ ﻋﻠﯿﺎ = ﺟﻮﺭﺯﻕ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻥ = ﺷﻬﺮﮎ
ﻃﺒﺲ = ﮔﻠﺸﻦ
ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎﺩ = ﺷﺎﻫﯽ
ﻓﺮﺩﻭﺱ = ﺗﻮﻥ
ﻓﺮﯾﺪﻥ = ﺩﺍﺭﺍﻥ
ﻓﺴﺎ = ﭘﺴﺎ
ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ = ﺷﺎﻫﯽ – ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎﺩ
ﻗﺮﻭﻩ = ﯾﯿﻼﻕ
ﻗﺰﻭﯾﻦ = کشوین
ﺷﻬﺮﺿﺎ = قمشه
ﻗﻢ = آرتاریت
ﻗﻮﭼﺎﻥ = ﺧﯿﺒﻮ ﺷﺎﻩ
ﮐﺎﺯﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮ = ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ
ﮐﺎﺷﻤﺮ = ﺗﺮﺷﯿﺰ
ﮐﺮﻣﺎﻥ = گواشیر
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ = ﮐﺎﻣﺒﺎﺩﻥ
ﮐﻼﺭﺩﺷﺖ = ﺣﺴﻦ ﮐﯿﻒ
ﮐﻼﻟﻪ = ﮐﻮﮐﻼﻥ
ﮐﻠﯿﺒﺮ = ﺑﺮﺑﺮ
ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ = ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍ
ﮔﺮﮔﺎﻥ = ﺍﺳﺘﺮ ﺁﺑﺎﺩ
ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ = خوار
ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎﻭﻭﺱ = ﺩﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎﻥ
ﻻﻫﯿﺠﺎﻥ = ﺭﯾﻪ
ﻟﻨﺠﺎﻥ = لنجون
ﻟﻮﺍﺳﺎﻧﺎﺕ = ﮐﻠﻨﺪﻭﮎ
ﻣﺮﯾﻮﺍﻥ = ﺩﮊﺷﺎﻫﭙﻮﺭ
ﻣﻼﯾﺮ = ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ
ﻣﻠﮑﺎﻥ = ﻣﻠﮏ ﮐﻨﺪﯼ
مشهد= توس ، سناباد
ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮ = ﺧﯿﺎﻭ
ﺟﻬﺮﻡ = ﮔﻬﺮﻡ
ﻣﻤﺴﻨﯽ = مالکی
ﻣﯿﺎﻧﻪ = ﻣﯿﺎﻧﺞ
ﻧﻮﺭ = ساﻟﺪﻩ
ﻧﻬﺒﻨﺪﺍﻥ = ﺷﻮﺳﻒ
ﻧﻰ ﺭﻳﺰ = ﻧﻴﺰﻩ ﺭﻳﺰ ‏( ﺳﻼﺡ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﻴﺮ ‏) ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺰﻩ
ﻧﯿﮑﺸﻬﺮ = ﻗﺼﺮ ﻗﻨﺪ
ﻧﻮﺷﻬﺮ = خاچک
ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ = ﺁﺫﺭﺍﻥ
ﻫﻤﺪﺍﻥ =(اولین شهر جهان) هگمتانه – ﺍﮐﺒﺎﺗﺎﻥ
ﻫﺎﺩﯼ ﺷﻬﺮ = ﻋﻠﻤﺪﺍﺭ ﮔﺭﮔﺮ
ﻫﺸﺘﭙﺮ = هشتپر طوالش ، تالش
ﻫﻮﯾﺰﻩ = هوزگان
ﯾﺎﺳﻮﺝ = ﺗﻞ ﺧﺴﺮﻭ
ﯾﺰﺩ = ﺍﯾﺴﺎﺗﯿﺲ، گثه
ﺯﺍﺑﻞ = حسین آباد
خمینی شهر= همایون شهر، سده


اصالت بهتر است یا تربیت خانوادگی؟!

روزی شاه عباس در اصفهان به خدمت عالم زمانه شیخ بهائی رسید پس از سلام و احوالپرسی از شیخ پرسید:
در برخورد با افراد اجتماع اصالت ذاتیِ آنها بهتر است
یا تربیت خانوادگی شان؟!
شیخ گفت : هر چه نظر حضرت اشرف باشد همان است
ولی به نظر من "اصالت" ارجح است

و شاه بر خلاف او گفت :
شک نکنید که "تربیت" مهم تر است.

بحث میان آن دو بالا گرفت و هیچیک نتوانستند
یکدیگر را قانع کنند.
بناچار شاه برای اثبات حقانیت خود او را به کاخ دعوت کرد تا حرفش را به کرسی نشاند.
فردای آن روز هنگام غروب شیخ به کاخ رسید
بعد از تشریفات اولیه وقت شام فرا رسید 
سفره ای بلند پهن کردند ولی چون چراغ و روشنایی نبود
مهمانخانه سخت تاریک بود

در این لحظه پادشاه دستی به کف زد
و با اشاره او چهار گربه شمع به دست حاضر شدند
و آنجا را روشن کردند.

در هنگام شام شاه دستی پشت شیخ زد و گفت
دیدی گفتم "تربیت" از "اصالت" مهم تر است
ما این گربه های نااهل را اهل و رام کردیم
که این نتیجه اهمیت "تربیت" است.

شیخ در عین اینکه هاج و واج مانده بود گفت 
من فقط به یک شرط حرف شما را می پذیرم 
و آن اینکه فردا هم گربه ها مثل امروز چنین کنند.
شاه که از حرف شیخ سخت تعجب کرده بود گفت
این چه حرفیست فردا مثل امروز و امروز هم مثل دیروز!
کار آنها اکتسابی است که با تربیت و ممارست 
و تمرین یاد انجام می شود
ولی شیخ دست بردار نبود که نبود تا جایی که شاه عباس
را مجبور کرد تا این کار را فردا تکرار کند
لذا شیخ فکورانه به خانه رفت
او وقتی از کاخ برگشت بی درنگ دست به کار شد
چهار جوراب برداشت و چهار موش در آن نهاد.
فردا او باز طبق قرار قبلی به کاخ رفت تشریفات همان و سفره همان و گربه های بازیگر همان شاه که مغرورانه تکرار مراسم دیروز را تاکیدی بر صحت حرفهایش می دید
زیر لب برای شیخ رجز می خواند
که در این زمان شیخ موشها را رها کرد.
در آن هنگام هنگامه ای به پا شد یک گربه به شرق
دیگری به غرب آن یکی شمال و این یکی جنوب
این بار شیخ دستی بر پشت شاه زد و گفت: شهریارا !
یادت باشد اصالت گربه موش گرفتن است 
گرچه "تربیت" هم بسیار مهم است ولی"اصالت" مهم تر

یادت باشد با "تربیت"می توان گربه اهلی را رام و آرام كرد
ولی هرگاه گربه موش را دید
به اصل و "اصالت" خود بر میگرد

و این است حکایت بعضی تازه به دوران رسیدها.!!


مردم چه می گویند ؟؟! 

????می خواستم به دنیا بیایم، در زایشگاه عمومی، پدربزرگم به مادرم گفت: فقط بیمارستان خصوصی. 
مادرم گفت: چرا؟.
گفت: مردم چه می‌گویند؟!.

????می خواستم برای مدرسه، به مدرسه سرکوچه‌مان بروم. 
مادرم گفت: فقط مدرسه غیر انتفاعی! 
پدرم گفت: چرا؟. 
مادرم گفت: مردم چه میگویند؟!.

????به رشته‌ انسانی علاقه داشتم. 
پدرم گفت: فقط ریاضی! 
گفتم: چرا؟. 
گفت: مردم چه میگویند؟!.

????میخواستم با دختری ساده و صاف و صادق ازدواج کنم. 
مادرم گفت: من اجازه نمیدهم. 
گفتم: چرا؟. 
گفت: مردم چه میگویند؟!.

????میخواستم پول مراسم عروسی را سرمایه‌ی زندگی‌ام کنم. 
پدر و مادرم گفتند: مگر از روی نعش ما رد شوی. 
گفتم: چرا؟. 
گفتند: مردم چه میگویند؟!.

????میخواستم به اندازه‌ی جیبم خانه‌ای در پایین شهر اجاره کنم. 
همسرم گفت: وای بر من. 
گفتم: چرا؟. 
گفت: مردم چه میگویند؟!.

????می خواستم یک ماشین مدل پایین در حد وسعم بخرم، 
زنم گفت: خدا مرگم دهد. 
گفتم: چرا؟. 
گفت: مردم چه میگویند؟!.

????میخواستم بمیرم،‌ بالای سرم بر سر قبرم بحث شد. 
پسرم گفت: قبرستان حاشیه شهر، زنم فریاد کشید. 
دخترم گفت: چه شده؟. 
گفت: مردم چه میگویند؟!.

از دنیا رفتم!

✅برای مراسم ترحیمم خواستند مجلس ساده‌ای بگیرند. 
خواهر ام داد زد و 
گفت: مردم چه می گویند؟!.

✅از طرف قبرستان سنگ قبر ساده ای بر سر مزارم گذاشتند. 
اما برادرم رفت و سنگ قبری با نقش صورتم سفارش داد و 
گفت: مردم چه میگویند؟!.

✅ حالا من در اینجا،‌ تنهای تنها در حفره‌ای تنگ خانه کرده‌ام و تمام سرمایه‌ام برای قبرم جمله‌ای بیش نیست: 
????مردم چه میگویند؟!.

✅مردمی که عمری نگران حرفهایشان بودم، الان لحظه‌ای نگران من نیستند!!!
هیچکدامشان کنارم نیستند!!!
من هستم و اعمالم،
نه پدر و مادرم، نه برادرم،‌ نه خواهرم، نه همسرم،‌ نه فرزندانم و نه هیچکس دیگری کاری برایم نمی‌کنند!!

✅و تمام عمرم فدای این جمله شد: 
مردم چه میگویند؟؟؟!!!

✅و چه نيكو فرموده قرآن كريم: 

????وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاه
ُ(سوره احزاب آیه37)
و از حرف مردم میترسيدى و حال آنكه خداوند سزاوارتر است از اينكه از مخالفت امر او بترسى‏.
اندکی تأمل


بنام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه در نگذرد❤️ «فاطمه فاطمه است» این گویاترین عبارتی ست که می توان برای توصیف یک فرا قهرمان زن به کار برد در عین حال مبهم است چرا که فاطمه بودن یک خاصیت منحصر به فرد است. اما وقتی این خاصیت شناسانده شود روح تمام ن و مادران رنگی دیگر می گیرد. رنگ انسانیت، حق جویی، مهر و همه خوبی‌هایی که می‌توان در وجود اشرف مخلوفات الهی یافت. بخشی از متن کامل کتاب "فاطمه فاطمه است" یادگار مرحوم دکتر علی شریعتی ، برای درک بهتر مقام
بنام آنکه دین را بر محور عقل قرار داد ارزش عقل از نظر قرآن چنانکه مي دانيم در برخي روشها و آيينها حوزه ي معتقدات ديني را صرفا قلمرو تسليم و ايمان مي دانند و دستگاه عقل و استدلال را از دستگاه تسليم و ايمان جدا و بي ارتباط فرض مي کنند و براي عقل، حق دخالت در اين قلمرو قائل نيستند . از نظر اين آيينها و اين روشها منبع و سرچشمه ي ايمان نيروي ديگري است غير از عقل و خرد، به عبارت ديگر مي گويند يک حس ديگر و غريزه ي ديگر از عقل در بشر هست که انسان فقط به حکم آن حس
زندگی نامه استادم وناجی وبانی الفبای معجزه گر وکسی که فردی مثل دکتر ملک حسینی پدر پیوند اعضا ی ایران را از چوپانی به پزشکی کشاند و بر عکس امروز به دانش آموزان عشایر حقوق ماهیانه می داد تا اولیا راقانع کند که فرزندان خود را از چوپانی به مدرسه بفرستند و بر عکس امروز وسایل آزمایشگاه را همراه ایل منتقل می کرد محمد بهمن بیگی، پدر آموزش عشایر محمد بهمن بیگی به عنوان معلم ایل و بنیانگذار تعلیمات عشایر شناخته می شود.
ایل طیبی :امامزاده سید محمید(سیدمحمود)وطایفه غندی باتوجه به اینکه ،هیچ تاریخ تقریبی درباره،ورود،وفات ،شهادت ویا کیفیت زندگی امامزاده عظیم الشان دردسترس نیست.وبنابه تلاش محققین واولادبی شمار ان همام وسیل مشتاقان درگاهش سعی در گمانه زنی شده است ،نکاتی چند ملحوظ نظر افتاد، داشته های موجود بسیارمحدود و ناچیز است. بخش روایی :روایات ما درباره امامزاده دارای دووجه معلوم هست که ایشان از بومیان محلی ،بنابر سنت اسلامی زنی نکاح میکند وبخشی از اولاد واحفاد وی که هم
۴/۲۹،‏ ۲۳:۰۹ مناظره : ندای جوان با حمداله برزگر کاندیدای شورای شهر دهدشت درباره مدیریت شهری تاریخ نهم اردیبهشت ۱۴۰۰* 1️⃣ انگیزه ی شما از کاندیدا شدن چیست و چه شد که برای حضور در این عرصه احساس تکلیف کردید؟* ۴/۲۹،‏ ۲۳:۱۳ h.b: با عرض سلام مجدد خدمت همشهریان عزیز انگیزه من از ثبت نام برای شورای شهر خدمت به مردم نجیب دهدشت به ویژه در زمینه خدمات شهری مثل مدیریت شهری و آموزش و ورزش فضای سبز و محیط زیست ۴/۲۹،‏ ۲۳:۱۴ مناظره شورا: * 2️⃣ نقاط قوت شما نسبت به
بسم الله الرحمن الرحیم آه وهزاران آه که کوه فضائل کهگیلویه، از کمر شکست! درود خداوند برتویا علی !چه زیبا فرمودی: خالطوالناس مخالطه ان متم معهابکو علیکم وان عشتم حنوالیکم. با مردم به گونه ای زندگی کنید که اگر مردید برایتان بگریند واگر ماندید به سویتان بگروند. رحمت خداوند ،بر فردوسی پاکزاد باد، که چه نیکو سرود: باری چه فسانه می شوی ای بخرد افسانه نیک شو نه افسانه بد این روزها قلم ها مویه کنند ودوات ها بر پهنای گونه هاشان اشک ریزند ، در رثای فراق مردی که، به

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

سایت قطب ارزان سرا معرفی بهترین محصولات تابلو های معرق ابوالفتح قرایی مرجع کنکور ایران دانلود آهنگ فیلم محصولات پلاستیکی جهان