بنام آنکه دین را بر محور عقل قرار داد ارزش عقل از نظر قرآن چنانکه مي دانيم در برخي روشها و آيينها حوزه ي معتقدات ديني را صرفا قلمرو تسليم و ايمان مي دانند و دستگاه عقل و استدلال را از دستگاه تسليم و ايمان جدا و بي ارتباط فرض مي کنند و براي عقل، حق دخالت در اين قلمرو قائل نيستند . از نظر اين آيينها و اين روشها منبع و سرچشمه ي ايمان نيروي ديگري است غير از عقل و خرد، به عبارت ديگر مي گويند يک حس ديگر و غريزه ي ديگر از عقل در بشر هست که انسان فقط به حکم آن حس ديگر ,ايمان منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

آشپزخونه 08-music اشپزی progna شرکت پالایش کود | اخبار کشاورزی عیب یاب ونشت یاب کابل اصفهان09902854311 جهان نما چرم سورنا